We guarantee the compatibility of parts and accessories with your motorcycle.
Parts and accessories

Terms & Conditions

Regulamin sklepu internetowego BOXER-PARTS.eu

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działający pod adresami: www.boxer-parts.eu, www.boxer-parts.pl, www.boxer-parts.com, www.boxerparts.eu, www.boxerparts.pl który jest własnością firmy MOTOTEC Wojciech Olejnik wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr. 28442/2006/S. Sklep zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów motocyklowych.

2. Adres siedziby : MOTOTEC Wojciech Olejnik, ul. Władymira 7, 61-055 Poznań, email , telefon 602 644 667. Kontakt telefoniczny jest możliwy wyłącznie w godzinach pracy podanych na stronie Sklepu.

3. Firma MOTOTEC Wojciech Olejnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) z numerem NIP 767-115-06-58.

4. Domniemywa się, że Zamawiający składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował wszystkie postanowienia w nim zawarte.

5. Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego. Strony umowy sprzedaży porozumiewają się elektronicznie za pomocą emaila.

II Definicje

1. Sprzedawca : właściciel sklepu MOTOTEC

2. Sklep - sklep internetowy realizujący sprzedaż wysyłkową, oparty o strony www, dostępny pod domenami : www.boxer-parts.eu, www.boxer-parts.pl, www.boxer-parts.com, www.boxerparts.eu, www.boxerparts.pl

3. Zamawiający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży

4. Cennik - zestawienie towarów i cen widocznych na stronie sklepu internetowego nie stanowiący oferty z rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

5. Cena - cena sprzedaży towaru wyrażona w złotych polskich, objęta cennikiem zawierająca podatek VAT, nie obejmująca kosztów przesyłki. Jeżeli cena jest podana w innej walucie niż PLN, to przeliczenie ceny odbywa się według kursu waluty NBP z pierwszego dnia poprzedzającego zawarcie umowy.

6. Konsument - zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

7. Kupujący - zamawiający, który złoży zamówienie i zawrze z MOTOTEC umowę sprzedaży

III Rejestracja

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest rejestracja Zamawiającego w systemie sklepu internetowego

2. W celu zarejestrowania się Zamawiający wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w sklepie internetowym. Zamawiający jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu email i telefonu kontaktowego.

3. Po rejestracji sklep tworzy indywidualne konto Zamawiającego, które zabezpieczone jest hasłem podanym przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się nie udostępniać hasła osobom trzecim. Hasło jest szyfrowane jednostronnie i obsługa sklepu nie ma możliwości odczytania hasła.
Rejestracja jest potwierdzana przez sklep automatycznym wysłaniem wiadomości na podany podczas rejestracji adres email.

4. Zamawiający w dowolnym czasie z wyłączeniem przerw w działaniu sklepu może po zalogowaniu zmienić dane w indywidualnym koncie w sklepie.

IV Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać o dowolnym czasie z wyłączeniem przerw w działaniu sklepu.

2. Przed złożeniem zamówienia, Zamawiający umieszcza w wirtualnym koszyku wybrane przez siebie towary lub usługi, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Zamawiającemu agregację wybranych towarów i usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów i usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów i usług Zamawiający może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów i usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Zamawiający wybiera najbardziej odpowiednie dla siebie sposoby dostawy i zapłaty, które są dostępne w koszyku.

4. Po naciśnięciu przycisku "Przejdź do podsumowania" sklep wyświetla :
- zawartość zamówienia
- wybrany przez Zamawiającego sposób zapłaty i jego koszt
- wybrany przez Zamawiającego sposób dostawy i jego koszt
oraz łączną ich cenę.
Zamawiający może dodać dodatkowe uwagi do zamówienia oraz zmienić zawartość koszyka, dane Zamawiającego i adres dostawy zamówienia przez wybranie odpowiedniego przycisku wyświetlanego w postaci linku.
Naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym stanowi ofertę Zamawiającego zawarcia umowy sprzedaży. Sklep automatycznie nadaje status zamówienia "Nowe - złożone" i automatycznie wysyła email do Zamawiającego potwierdzający złożenie zamówienia.

6. MOTOTEC w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

V Zawarcie umowy sprzedaży

1. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia wysyła potwierdzenie przyjęcia oferty (zmiana statusu zamówienia z "nowe-złożone" na status "przyjęte do realizacji"). Jeżeli zamówienie było złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin 72 godzin liczy się od najbliższego dnia roboczego następującego po takim dniu.

VI Dostępność produktów i termin realizacji zamówienia

1. Dostępności produktów podane w cenniku przy produktach nie oznaczają terminu realizacji zamówień. Podane terminy określają przewidywany czas w jakim produkt będzie dostępny w magazynie dla złożonego zamówienia.

2. Przedmiot sprzedaży jest wysyłany po skompletowaniu całego zamówienia.

3. Jeśli zamówienie obejmuje pozycje z różnymi terminami dostępności, przewidywany termin realizacji zamówienia jest równy najdłuższemu terminowi dostępności.

4. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument i zamówienie obejmuje produkty niedostępne lub dostępne w czasie dłuższym niż 30 dni sklep poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu informacji o terminie realizacji zamówienia dłuższym niż 30 dni.

5. W przypadku wystąpienia dalszej zwłoki sklep powiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i uzgodni z klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6. Jeśli Zamawiający w tej sytuacji zdecyduje o wysyłce zamówienia bez produktów niedostępnych lub dostępnych w terminie dłuższym niż 30 dni zamówienie uważa się za zrealizowane. Zamawiający może ponownie złożyć zamówienie które może zawierać jedynie produkty niezrealizowane.

VII Zapłata ceny i koszty

1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, płatnością online i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firm zewnętrznych.

2. Koszty dostawy Zamówienia pokrywa Zamawiający. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych w sklepie w chwili składania zamówienia.
Koszt wysyłki towarów do Zamawiającego uzależniony jest od przewoźnika oraz sposobu płatności dostępnych w sklepie i wybranych przez Zamawiającego. Wysokość tych kosztów określa cennik obowiązujący w chwili składania zamówienia.
W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sklep, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Sklep, wyboru przewoźnika w takim przypadku może dokonać Sklep.

VIII Dostawa zamówienia

1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi. O tym fakcie użytkownik jest informowany przez Sklep emailem. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Zamawiającym.

2. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca może zwiększyć koszt ponownej dostawy o dodatkowe koszty jakie poniósł wskutek niedoręczenia przesyłki z powodów leżących po stronie Zamawiającego np. odmowa przyjęcia, błąd w adresie dostawy.

3. W przypadku gdy zamawiający nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym czasie, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a towar może być odsprzedany innym Zamawiającym.

IX Uszkodzenie towaru podczas transportu

1. Ryzyko związane z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na Sprzedawcy do momentu odbioru towaru z rąk przewoźnika.

2. Jeżeli są zastrzeżenia co do stanu przesyłki należy złożyć reklamację przewoźnikowi. W takim wypadku przewoźnik protokolarnie ustala stan przesyłki zgodnie fakturą, oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli ubytek lub uszkodzenie nie dające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze został ujawniony już po odbiorze przesyłki, to reklamacje należy zgłosić przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru.

3. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że :
- szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
- zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
- ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
- jeśli szkoda nie dająca się zauważyć z zewnątrz została stwierdzona po przyjęciu przesyłki, wówczas należy w terminie 7 dni zażądać ustalenia jej stanu

W takim przypadku należy również niezwłocznie powiadomić MOTOTEC w celu współdziałania przy ustaleniu winy przewoźnika w trakcie dostawy towaru.

X Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

1. Zgodnie Z Ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres siedziby MOTOTEC. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Należność za zwrócony przedmiot umowy będzie Kupującemu zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania przez sklep zwróconego towaru przelewem na wskazanie przez niego konto bankowe lub inny sposób uzgodniony z Kupującym.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi MOTOTEC nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- zawartej w drodze aukcji publicznej

XI Promocje

1. Produkty objęte Promocją mogą być zamówione po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.
2. Promocje nie łączą się ze sobą.
3. Promocje nie obowiązują na produkty o obniżonej cenie

XII Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz bez wad to znaczy zgodnej z umową. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje w razie niezgodności towaru z umową sprzedaży. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać :

imię, nazwisko, adres, Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
dowód zakupu towaru

2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. W razie braku odpowiedzi w terminie 14 dni przyjmuje się, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, reklamowany produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.

4. Gwarantem jakości jest producent. Gwarancja jest udzielana tylko i wyłącznie na piśmie.

XIII Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane zapisane przez Sprzedawcę oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. Sprzedawca w tym celu skontaktuje się z właścicielem sklepu www..pl lub poprawi / uzupełni je na stronach sklepu.

2. Zamawiający zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę , także do celów marketingowych.

3. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji Zamawiającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od Sprzedawcy w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XVI Postanowienia końcowe

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

2. MOTOTEC informuje, że zawarte na stronach sklepu znaki handlowe, zdjęcia i opisy podlegają ochronie prawnej (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).

3. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień i składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.